Kā tu sapņo savu nākotni?

December 17 2016 14:13

Kā tu sapņo savu nākotni?
Vai tu sapņo par laimīgu nākotni?
Vai tu sapņo būt rokās jutīga, spēcīgu, saldu un romantisks virietis?
Vai tu sapņo brīnišķīgi attiecības, pilna pārsteigumu katru dienu?
Vai tu sapņo vīrieti jūsu pusē, un jums daudz uzmanības?
Vai tu sapņo par vīrieti, kurš atzinīgi tevi viņa mājās Itālijā?
Vai tu sapņo dzīvot siltā valstī, bagāta ar mākslas, dabas un skaistumu?
Vai tu sapņo ceļot ar savu vīru un apmeklēt daudz brīnišķīgu vietu?
Vai tu sapņo vienkāršu dzīvi? Kalpošanas svarīgas lietas? Dzīve pilna ar jūtām?
Vai tu sapņo, lai skatīties jūsu vīru acīs un smaidīt sēž kopā uz pludmali pie saulrieta, klausoties skaņas ūdenī?
Vai tu sapņo dinamisku, atjautīgs, inteliģents virietis un spēj klausīties jums?
Ja tu sapņo šo nākotni savu dzīvi, tad jums ir atradusi pareizo virietu.
Es gaidu tevi savās rokās, Itālijā!
Tagad ir laiks, lai realizētu savu sapni!
italy.simon@gmail.com

Как вы мечтаете свое будущее?
Вы мечтаете об счастливое будущее?
Вы мечтаете, чтобы быть в руках чувствительной, крепкий, сладкий и романтичный человек?
Мечтаете прекрасные отношения, полные сюрпризов каждый день?
Мечтаешь ли ты человек на вашей стороне, и для вас много внимания?
Мечтаешь ли ты человека, который приглашает Вас в свой дом в Италии?
Вы мечтаете жить в теплой стране, богатой в искусстве, природе и красоте?
Вы мечтаете путешествовать с человеком и посетить много замечательных мест?
Мечтаешь ли ты простую жизнь? Срок службы важных вещей? Жизнь полна чувств?
Вы мечтаете, чтобы смотреть человеку в глаза и улыбаться сидели на пляже на закате, слушая звук воды?
Мечтаете динамичный, находчивый, умный человек и способен слушать вас?
Если вы мечтаете это будущее для вашей жизни, то вы нашли нужного человека.
Я жду тебя в своих руках, в Италии!
Сейчас настало время, чтобы реализовать свою мечту!
italy.simon@gmail.com

How you dream your future?
Do you dream an happy future?
Do you dream to be in the arms of a sensitive, strong, sweet and romantic man?
Do you dream a wonderful relationship, full of surprises every day?
Do you dream a man by your side and for you a lot of attentions?
Do you dream a man who welcomes you into his home in Italy?
Do you dream to live in a warm country, rich in art, nature and beauty?
Do you dream to travel with your man and to visit many wonderful places?
Do you dream a simple life? A lifetime of important things? A life full of feelings?
Do you dream to watch your man in the eye and to smile sitting together on the beach at sunset, listening the sound of the water?
Do you dream dynamic, resourceful, intelligent man and able to listen to you?
If you dream this future for your life, then you have found the right man.
I wait you in my arms, in Italy!
Now is the time to realize your dream!
italy.simon@gmail.com

Keywords: virietis157, italija9, sapņus8

Only authorized users can comment

Comments (1)

ronalda z. December 21 2016 16:00

aiznemtameitente

Sign In

Login