kas un kāpēc ir vajadzīgs ...

23. apr 2012. 14:05

Kāpēc vajadzīgs nacionālisms?
Ir in­stin­kti un uz­ve­dī­bas nor­mas, kas cil­vē­kā ir da­bas ie­lik­ti. Na­ci­onā­lisms ir zem­ap­zi­ņas in­stinkts, kas for­mē­jies kat­rā tau­tā ga­du tūk­sto­šos kau­jās par sa­vas tau­tas pas­tā­vē­ša­nu. Tas ir dvē­se­les dzi­ļu­mu in­stinkts, ku­rā iz­pau­žas tau­tas ģe­nē­tis­kā at­mi­ņa. Tas ir po­la­ri­zā­ci­jas spēks, kas pa­līdz tau­tai orien­tē­ties un pre­to­ties sve­šām des­truk­tī­vām ie­tek­mēm. Tā­pēc, jo spē­cī­gāks ir šis in­stinkts, jo dzī­vot­spē­jī­gā­ka ir tau­ta.

Šis in­stinkts vis­vai­rāk iz­pau­žas tau­tas dzī­ves eks­trē­mos ap­stāk­ļos un it se­viš­ķi ap­stāk­ļos, kad ap­drau­dē­ta ir tau­tas pas­tā­vē­ša­na nā­kot­nē. Tā­dos ap­stāk­ļos tau­tas ar­he­tips no­sa­ka vi­su tau­tas gri­bu un ap­zi­ņu.

Arī tad, kad tau­tas pas­tā­vē­ša­na ne­tiek ap­drau­dē­ta, na­ci­onā­lisms ir paš­vēr­tī­ba, jo na­ci­onā­lisms ir ko­pī­bas un vien­prā­tī­bas ap­zi­ņa. Tas pre­tsta­tā so­ci­ālis­mam ne­aici­na šķi­ras uz šķi­ru cī­ņu, bet gan uz iz­lī­gu­mu. Na­ci­onā­lisms re­gu­lē cil­vē­ku sav­star­pē­jās at­ttie­cī­bas, pa­ma­to­jo­ties uz tra­dī­ci­jām, ie­ra­du­miem un ci­tām na­ci­onā­la­jām vēr­tī­bām. Na­ci­onā­lisms no­zī­mē vie­no­tu vēr­tī­bu ska­lu, kas ir ne­pie­cie­ša­ma kat­ras sa­bied­rī­bas sta­bi­li­tā­tei.

Na­ci­onā­lisms kal­po arī kā in­for­mā­ci­jas filtrs. Mūs­die­nās, kad cil­vēks pa­kļauts ha­otis­kas un bie­ži vien pre­tru­nī­gas in­for­mā­ci­jas ie­dar­bī­bai, na­ci­onā­lisms ļauj cil­vē­kam orien­tē­ties dau­dzo ideo­lo­ģi­ju un re­li­ģi­ju jūk­lī.

Sa­rež­ģī­tos so­ci­ālos ap­stāk­ļos na­ci­onā­lisms no­dro­ši­na psiho­lo­ģis­ku aiz­sar­dzī­bu. Līdz ar to na­ci­onā­lis­mam ir arī psiho­lo­ģis­kas aiz­sar­dzī­bas fun­kci­ja.

Ci­vi­li­zēts un or­ga­ni­zēts na­ci­onā­lisms mums ir va­ja­dzīgs arī, lai iz­vai­rī­tos no et­nis­kiem kon­flik­tiem.

Et­nis­kais kon­flikts ir vie­na no so­ci­ālo kon­flik­tu for­mām, un tā pa­ma­tā ir et­nis­kās paš­sa­gla­bā­ša­nās ten­den­ce. Pie et­nis­ka kon­flik­ta no­ved et­nis­ki pre­tru­nī­ga si­tu­āci­ja. Lat­vi­jā et­nis­kās si­tu­āci­jas pre­tru­nī­gums ti­ka ie­di­bi­nāts PSRS lai­kā ar mas­vei­dī­gu mig­ran­tu ie­plu­di­nā­ša­nu. Tas lat­vie­šos ra­dī­ja priekš­sta­tu par mig­ran­tu kā par pa­tē­rē­tā­ju bez tēv­ze­mes, kas ir vien­al­dzīgs pret zem­i, ku­rā tas ir ie­ra­dies kā ne­lūgts vie­sis.

Et­nis­kais kon­flikts vis­pirms pas­tāv la­ten­tā for­mā. Šā­das si­tu­āci­jas ilg­sto­ša pas­tā­vē­ša­na et­nis­ka­jā tel­pā ar lie­lu var­bū­tī­bu var no­vest pie at­klā­ta kon­flik­ta. To­mēr starp­na­ci­onā­lo kon­flik­tu ri­si­nā­jums nav mek­lē­jams cī­ņā ar tau­tu na­ci­onā­lis­mu. Pa­sau­les ie­vē­ro­ja­mais kon­flik­to­logs R. Da­ren­dorfs uz­ska­ta, ka viens no et­nis­ka kon­flik­ta at­ri­si­nā­ša­nas ne­pie­cie­ša­miem no­sa­cī­ju­miem ir abu kof­lik­tē­jo­šo pu­šu or­ga­ni­zē­tī­ba. Vis­bīs­ta­mā­kie ir di­fū­zie kon­flik­ti, jo tie ir sti­his­ki un grū­ti ri­si­nā­mi. Tā­pēc, jo vai­rāk or­ga­ni­zē­tas ir kon­flik­tē­jo­šās pus­es, jo vieg­lāk ir pa­nākt vie­no­ša­nos un at­ri­si­nā­ju­mu. Bez tam vieg­lāk un sa­prā­tī­gāk ir pre­tru­nī­go et­nis­ko si­tu­āci­ju sākt ri­si­nāt lai­kus.

No et­no­so­ci­olo­ģi­jas ir la­bi zi­nāms, ka et­nis­ko ris­ku sa­ma­zi­na pa­mat­nā­ci­jas pro­cen­tu­ālais pār­svars. Tā, pie­mē­ram, Ar­mē­ni­jā un Lie­tu­vā, kur pa­mat­nā­ci­jas pro­cents pēc 1989. ga­da da­tiem sa­stā­da at­tie­cī­gi 93,3% un 79,6% et­nis­kās pre­tru­nas un et­nis­kais risks prak­tis­ki ne­pa­stāv. To­ties Lat­vi­jā, kur pa­mat­nā­ci­jas pro­cents ir ti­kai ne­daudz virs 50%, et­nis­kais risks ir ļo­ti augsts.

Pre­tru­nī­gas et­nis­kās si­tu­āci­jas pa­zī­mes ir šā­das:

1. Et­no­de­mog­rā­fis­kā ba­lan­sa iz­jauk­ša­na.

2. Et­nis­kās gru­pas po­li­tis­kā or­ga­ni­zē­ša­nās.

3. Spon­tā­nas et­nis­ko gru­pu ak­ci­jas mī­ti­ņu, pi­ke­tu un ci­tu pro­tes­tu vei­dā.

Kā re­dzam, viss Lat­vi­jā jau ir – gan ne­nor­māls et­no­de­mog­rā­fis­kais ba­lanss, gan kriev­va­lo­dī­go po­li­tis­kā or­ga­ni­zē­ša­nās, gan arī mī­ti­ņi un pi­ke­ti. Tā­pēc šā­dos ap­stāk­ļos sva­rī­ga ir et­nis­ko pu­šu or­ga­ni­zē­ša­nās un di­alogs. Vis­slik­tā­kais pa­dom­de­vējs te ir akls naids un at­rie­bī­bas, un var­dar­bī­bas al­kas, kas ved pie di­fū­ziem kon­flik­tiem, upu­riem un pro­blē­mas ri­si­nā­ju­mu ti­kai sa­rež­ģī. Tā­pēc mēs uz­ska­tām, ka lat­vie­šu tau­tas un lat­vie­šu kul­tū­ras nā­kot­nes la­bā, kā arī et­nis­kā mie­ra la­bā ne­pie­cie­šams ne­ka­vē­jo­ties iz­strā­dāt val­stis­ku prog­ram­mu lat­vie­šu pro­cen­tu­ālā sa­stā­va pa­lie­li­nā­ša­nai. Tā­dā prog­ram­mā ir jā­būt ie­in­te­re­sē­tiem arī cit­tau­tie­šiem, ja vien vi­ņi pa­tie­si cie­na to tau­tu un kul­tū­ru, ku­ras zem­ē ir ie­ra­du­šies, lai dzī­vo­tu. Pie pie­tie­ka­ma pa­mat­nā­ci­jas pro­cen­ta pa­mat­nā­ci­ja var at­ļau­ties vi­sas tās ga­ran­ti­jas, kas ne­pie­cie­ša­mas ma­zā­kum­tau­tī­bu kul­tū­ras sa­gla­bā­ša­nai, vei­ci­nā­ša­nai un pat aiz­stā­vē­ša­nai, kā tas ir ar lī­bie­šu va­lo­du un kul­tū­ru Lat­vi­jā, jo tā­dos ap­stāk­ļos ma­zā­kum­tau­tī­ba ne­ap­draud pa­mat­nā­ci­jas ek­sis­ten­ci un kul­tū­ru.

No­dar­bo­ties ar vi­siem šiem jau­tā­ju­miem bū­tu na­ci­onā­lo par­ti­ju uz­de­vums. Diem­žēl tās ir maz­skait­lī­gas, sa­šķel­tas un tā­pēc ne­spēj būt par pie­tie­ka­mu pre­tsva­ru re­for­mko­mu­nis­tu di­bi­nā­tām li­be­rā­la­jām par­ti­jām. Sa­vu­kārt, tā­da na­ci­onā­lā kus­tī­ba kā TB/LNNK ir sa­augu­si ar bi­ju­šo pa­dom­ju no­men­kla­tū­ru un ie­kļā­vu­šās val­do­ša­jā po­li­tis­ka­jā slā­nī ar li­be­rā­lu orien­tā­ci­ju. Tā­pēc ļo­ti sva­rī­ga šī lie­lā uz­de­vu­ma priekš­ā ir na­ci­onā­lo sīk­par­ti­ju ap­vie­no­ša­na vie­nā par­ti­jā ar vie­nu no­sau­ku­mu, vie­no­tu prog­ram­mu un tak­ti­ku.

Kas vajadzīgs nacionālismam?

Na­ci­onā­lisms sa­stāv no di­viem kom­po­nen­tiem – ie­dzim­tā un ie­audzi­nā­tā. Tā­pēc na­ci­onā­lis­mam ir ne ti­kai bi­oģe­nē­tisks, bet arī so­ci­āls pa­mats un tas spēj re­ali­zē­ties ti­kai no­teik­tos so­ci­ālos ap­stāk­ļos, no ku­riem kā gal­ve­no var mi­nēt audzi­nā­ša­nu ģi­me­nē un sko­lā.

Sa­vu­kārt na­ci­onā­la­jā audzi­nā­ša­nā un na­ci­onā­lās kul­tū­ras sa­gla­bā­ša­nā sva­rī­gi ir tā sau­ktie et­no­kon­so­li­dē­jo­šie fak­to­ri: va­lo­da, tra­dī­ci­jas, ri­tu­āli, tau­tis­kie rak­sti un sim­bo­li­ka, tau­tas so­li­da­ri­tā­te un et­nis­kā iden­ti­tā­te.

Va­lo­da vei­ci­na et­nis­kās gru­pas sa­lie­dē­tī­bas for­mē­ša­nos. Va­lo­dā at­spo­gu­ļo­jas zi­nā­ša­nas par do­tās tau­tas kul­tū­ras tra­dī­ci­jām. Va­lo­dā ma­te­ri­ali­zē­jas et­no­sa vēs­tu­ris­kā at­mi­ņa. Dau­dzi jē­dzie­ni mums šķiet pa­ši par se­vi sa­pro­ta­mi ti­kai tā­pēc, ka tie ir ie­sak­ņo­ju­šies mū­su va­lo­dā. Va­lo­dai ir ciešs sa­kars ar na­ci­onā­lo psiho­lo­ģi­ju. Var teikt, ka tie­ši va­lo­da ir et­nis­ku­ma fun­kci­onē­ša­nas sim­bo­lis­kā vi­de. Tā­pēc val­stis, ku­rās pas­tāv vai­rā­ki va­lo­das di­alek­ti, ap­zi­nā­da­mās va­lo­das kon­so­li­dē­jo­šo no­zī­mi, cen­šas pie­ņemt vie­nu valsts va­lo­du. Sva­rī­gi ir arī aiz­stā­vē­ties pret ci­tu va­lo­du uz­bru­ku­mu. Dau­dzi sveš­vār­di, kas tiek lie­to­ti mūs­die­nu lat­vie­šu va­lo­dā, lie­ci­na par at­lan­tis­ma uz­bru­ku­mu un mū­su vā­jo paš­aiz­sar­dzī­bas spē­ju. Tos ie­va­zā ma­su in­for­mā­ci­jas lī­dzek­ļi, kas šo­dien kal­po pār­na­ci­onā­lām in­te­re­sēm. Tos ie­va­zā arī mū­su amat­per­so­nas, kas ar sveš­vār­du lie­to­ša­nu cen­šas iz­ska­tī­ties gud­rā­ki, ne­kā pa­tie­sī­bā ir. Tai pat lai­kā ir jā­at­zīst, ka lat­vie­šu va­lo­das uz­spie­ša­na krie­viem vi­ņus ne­pa­da­rīs par lat­vie­šiem, tā­pat kā krie­vu va­lo­das ap­gū­ša­na lat­vie­šus ne­pa­da­rī­ja par krie­viem. Ar to vien ir par maz, un et­nis­ki pre­tru­nī­gā si­tu­āci­ja jo­pro­jām sa­gla­bā­sies. Tā­pat pil­so­nī­bas mas­vei­dī­ga pie­šķir­ša­na sa­ska­ņā ar Zbig­ņe­va Bze­žin­ska pro­jek­tu ne­lik­vi­dēs et­nis­ko ris­ku Lat­vi­jā, jo pil­so­nī­bas pie­šķir­ša­na pa­ti ne­uz­la­bo et­no­de­mog­rā­fis­ko si­tu­āci­ju. Neiz­do­sies arī pēc tam sa­ska­ņā ar šo pro­jek­tu krie­vis­ki ru­nā­jo­šos pil­so­ņus pa­da­rīt par krie­vis­ki ru­nā­jo­šiem lat­vie­šiem, jo kat­rai tau­tai ir sa­va dvē­se­le. Šo si­tu­āci­ju var glābt ti­kai tāds pro­jekts, kas uz­la­bo et­no­de­mog­rā­fis­ko ba­lan­su.

Sva­rīgs et­no­kon­so­li­dē­jošs fak­tors ir tra­dī­ci­jas. Tra­dī­ci­jas ir tau­tu dzī­vē kopš se­niem lai­kiem pas­tā­vo­šas ie­ra­šas, kas tiek pār­man­to­tas no pa­audzes uz pa­audzi. Tra­dī­ci­jas dod tau­tai iek­šē­ju vie­no­tī­bu un sa­ka­ru starp bi­ju­šām un eso­šām pa­audzēm. Tra­dī­ci­jas gā­dā par tau­tas ga­rī­gās at­tīs­tī­bas ne­pār­trauk­tī­bu un pa­sar­gā tau­tu no da­žā­dām ne­jau­šī­bām un kļū­dām. Tra­dī­ci­jas sa­tur se­vī vi­su to ga­rī­go man­to­ju­mu, ko tau­ta sa­vā tūk­stoš­ga­du at­tīs­tī­bā ir at­zi­nu­si par la­bu un de­rī­gu. Tra­dī­ci­jas ir sen­tē­vu gud­rī­ba. Tās dod cil­vē­ka dzī­vei stin­gru­mu un pa­sar­gā vi­ņu no sve­šām ie­tek­mēm. Tai pat lai­kā tra­dī­ci­jas nav kaut kas sa­stin­dzis un ne­mai­nīgs. Tās lē­nām mai­nās, rei­zēm iz­gaist un rei­zēm ro­das jaun­as un ie­sak­ņo­jas tau­tas dzī­vē un dvē­se­lē. Ta­ču vien­mēr tās ir tas pa­mats, uz ku­ra tau­ta ceļ sa­vu ga­rī­go nā­kot­ni. Tā­pēc kat­ram cil­vē­kam, kas grib dzī­vot tau­tis­kā ga­rā, ir jā­zi­na, jā­at­zīst un jā­ievē­ro sa­vas tau­tas tra­dī­ci­jas. Tra­dī­ci­ju et­no­kon­so­li­dē­jo­šo no­zī­mi la­bi ap­zi­nā­jās ko­mu­nis­ti un tā­pēc vi­siem spē­kiem cen­tās iz­skaust na­ci­onā­lās un ie­viest sa­vas boļ­še­vis­tis­kās tra­dī­ci­jas. Ta­gad līdz­īgu, ti­kai vil­tī­gā­ku uz­bru­ku­mu na­ci­onā­la­jām tra­dī­ci­jām veic li­be­rā­ļi, ne­žē­lo­jot lī­dzek­ļus lat­vie­šu tau­tai sve­šo at­lan­tis­ma tra­dī­ci­ju ie­vie­ša­nai. Ap­zi­nīgs tau­tie­tis ne­kad sve­šo ne­tur augst­āk par sa­vē­jo. Tur iz­pau­žas vi­ņa tau­tis­kā paš­cie­ņa.

Et­no­kon­so­li­dē­jošs fak­tors ir arī ri­tu­āli. Tie no­dro­ši­na kul­tū­ras pēc­te­cī­bu. Ri­tu­āli ir uz­ve­dī­bas ste­reo­ti­pi. Tie uz­tur no­teik­tu so­ci­ālā sta­tu­sa hie­rar­hi­ju, vei­ci­na gru­pas so­li­da­ri­tā­ti, veic so­ci­ālās re­gu­lē­ša­nas fun­kci­ju, no­ņem emo­ci­onā­lo sprie­dzi no­teik­tās sa­dzī­ves si­tu­āci­jās. Tā­pēc vis­vai­rāk ri­tu­ālu sais­tās ar paš­iem sva­rī­gā­ka­jiem cil­vē­ka dzī­ves brī­ziem – pie­dzim­ša­nu, piln­ga­dī­bu, pre­cī­bām un be­dī­bām.

Sva­rīgs kon­so­li­dē­jošs fak­tors ir tau­tis­kie rak­sti un tau­tis­kā sim­bo­li­ka. Ie­vē­ro­ja­mais psiho­logs Gus­tavs Jungs sa­ka: sim­bo­liem ir daudz dzi­ļā­ka zem­ap­zi­ņas no­zī­me, ne­kā mēs to pa­ras­ti ie­do­mā­ja­mies. Tā­pēc na­ci­onā­lo sim­bo­lu lie­to­ša­na rei­zē ir sak­rā­la dar­bī­ba ar ma­ģis­ku spē­ku un no­zī­mi, kas mūs vie­no cau­ri ga­du tūk­sto­šiem ar mū­su tau­tas vis­tā­lā­ko se­nat­ni, kad mū­su sen­či šos pa­šus rak­stus grie­za ko­kā vai ie­ka­la ak­me­nī.

Sva­rīgs kon­so­li­dē­jošs fak­tors ir tau­tas so­li­dā­risms. Lai na­ci­onā­la valsts va­rē­tu pas­tā­vēt, valsts va­ra ne­drīkst pie­de­rēt kā­dam so­ci­ālam slā­nim vai gru­pē­ju­mam. Valsts va­rai ir jā­bal­stās uz vi­siem so­ci­āliem slā­ņiem – uz dar­ba de­vē­jiem, dar­ba ņē­mē­jiem, zem­nie­kiem, in­te­li­ģen­ci. So­ci­ālo slā­ņu in­te­re­ses ne­drīkst stā­vēt pār­i nā­ci­jas ko­pī­gām in­te­re­sēm. Tā­pēc na­ci­onā­lais so­li­dā­risms aici­na ļau­dis uz sav­star­pē­ju iz­pa­lī­dzī­bu tā, lai, cits ci­tu bal­stot, vi­si gū­tu la­bu­mu. So­li­dā­risms mu­di­na tau­tie­šus uz sav­star­pē­ju cie­ņu, līdz­cie­tī­bu, sa­dar­bī­bu, ie­cie­tī­bu. Tāds tau­tie­tis ap­zi­nās, ka ne­viens vi­ņu ne­pa­me­tīs ne­lai­mē, un ap­zi­nās, ka tau­tas ne­lai­me ir arī vi­ņa ne­lai­me un tau­tas lai­me ir arī vi­ņa lai­me. Tau­tas so­li­dā­risms sa­lie­dē tau­tu un ma­zi­na kār­tu pre­tru­nas. Tas da­ra tau­tu vie­no­tu un stip­ru. Tā­pēc pret vi­su im­pe­ri­ālis­tu uz­bru­ku­miem tau­tas so­li­dā­risms ir bi­jis viens no stip­rā­kiem tau­tas paš­aiz­sar­dzī­bas bas­ti­oniem. Lūk, kā­pēc mums ir va­ja­dzīgs vi­sas tau­tas so­li­dā­risms, un, lūk, kā­pēc ko­mu­nis­ti slu­di­nā­ja tau­tās šķi­ru nai­du, bet li­be­rā­ļi šo­dien slu­di­na ato­mā­rās sa­bied­rī­bas mo­de­li un po­li­tis­kās nā­ci­jas mo­de­li. Tie ir mo­de­ļi, ku­ru mēr­ķis ir pa­nākt ļau­dīs ego­is­mu un sav­star­pē­jo at­sve­ši­nā­ša­nos, lai tā vā­ji­nātu tau­tas or­ga­nis­ma da­bī­gās pre­tes­tī­bas spē­jas. Bet vi­sam tam mēr­ķis ir vi­su im­pe­ri­ālis­tu ga­lī­gais mēr­ķis – iz­nī­ci­nāt tau­tu kā kul­tū­ras vie­nī­bu un pār­vērst to pe­lē­kā, vieg­li ma­ni­pu­lē­ja­mā un vieg­li iz­man­to­ja­mā ma­sā.

Var teikt, ka va­lo­da, tra­dī­ci­jas, ri­tu­āli, sim­bo­li un vi­sa et­nis­kā kul­tū­ra ko­pu­mā ir ne ti­kai et­nis­kās gru­pas iden­ti­tā­tes, bet arī et­nis­kās gru­pas so­lo­da­ri­tā­tes pa­mats un sva­rīgs fak­tors et­nis­kās gru­pas pas­tā­vē­ša­nai nā­kot­nē. Tie­ši tā­pēc vi­si na­ci­onā­lo kul­tū­ru iz­nī­ci­nā­tā­ji vis­pirms vēr­šas pret na­ci­onā­li kon­so­li­dē­jo­šiem fak­to­riem – va­lo­du, tra­dī­ci­jām, ri­tu­āliem un sim­bo­li­ku un ar skal­di un val­di po­li­ti­ku vēr­šas pret tau­tas so­li­da­ri­tā­ti. Lūk, kā­pēc mēs esam na­ci­onā­la so­li­dā­ris­ma par­ti­ja.

Lai cī­nī­tos ar na­ci­onā­lis­mu ideo­lo­ģis­ka­jā plāk­snē, li­be­rā­ļu ar­gu­men­tā­ci­ja ir tā­da: «At­sa­kie­ties no na­ci­onā­lis­ma, un jūs dzī­vo­siet la­bāk!» Tas no­zī­mē: «At­sa­kie­ties no sa­vas dvē­se­les, un jūs dzī­vo­siet la­bāk.» Sa­vu­kārt, mū­su ar­gu­men­tā­ci­ja ir tā­da: «Na­ci­onā­lisms ir ide­ālisms, un tā al­ga nav ma­te­ri­āla. Katrs ide­ālisms sa­vā zi­ņā ir ne­prak­tisks. Tā­pēc na­ci­onā­lisms sa­viem pie­kri­tē­jiem ne­so­la ma­te­ri­ālas, bet gan ide­ālas vēr­tī­bas. Na­ci­onā­lis­ma al­ga ir iek­šē­ja kriet­nu­ma sa­jū­ta, ga­rī­ga līdz­sva­ra sa­jū­ta, sa­vas pil­nī­bas ap­zi­ņa un sa­vas tau­tas ko­pī­bas un mū­žī­gu­ma ap­zi­ņa. Bez tam li­be­rā­ļu ma­te­ri­ālisms liek mums stip­ri šau­bī­ties, vai, pār­do­dot sa­vu dvē­se­li, mēs dzī­vo­sim la­bāk, jo arī Se­na­jā Ro­mā, kad pub­li­ka sā­ka pra­sīt ti­kai mai­zi un iz­prie­cas, līdz Ro­mas sa­bru­ku­mam vairs ne­bi­ja tā­lu.

Bez na­ci­onā­lis­ma Lat­vi­jas valsts ir ti­kai viens no eko­no­mis­kiem re­ģi­o-niem glo­bā­la­jā pa­sau­lē bez nā­ci­jas un na­ci­onā­lās kul­tū­ras. Ja mēs at­sa­kā­mies no na­ci­onā­lis­ma, tad rei­zē ir jā­at­zīst, ka vel­tī­gi ir bi­ju­ši arī lat­vie­šu tau­tas upu­ri Zie­mas­svēt­ku kau­jās, Ne­at­ka­rī­bas cī­ņās un Gu­la­ga nā­ves no­met­nēs.» Tā­da ir mū­su ar­gu­men­tā­ci­ja.

Kat­ra tau­ta ir Da­bas un Die­va pro­dukts, tā­pēc kat­rai tau­tai un tās kul­tū­rai ir tie­sī­bas uz piln­vēr­tī­gu ek­sis­ten­ci. Ko­mu­nis­ti un li­be­rā­ļi ie­jau­cas Die­va pro­jek­tā, vei­do­jot ša­jā pro­jek­tā ha­osu. Ha­oss vien­mēr ir bi­jis sā­ta­na darbs. Tur­pre­tī Dievs ir struk­tū­ru un daudz­vei­dī­bas vei­do­tājs. Vi­sās pa­sau­les re­li­ģi­jās Dievs pa­sau­li ir ra­dī­jis no ha­osa. Daudz­vei­dī­bas iz­nī­ci­nā­ša­na un at­grie­ša­nās pie ha­osa ir sā­ta­nisms. Arī nā­ci­ju un na­ci­onā­lo kul­tū­ru iz­nī­ci­nā­ša­na ir sā­ta­nisms. Mēs to ne­drīk­stam pie­ļaut. Mū­su tau­ta un mū­su kul­tū­ra ir tas man­to­jums, ko gri­bam sa­gla­bāt. Mums nav va­ja­dzī­gas ne sve­šas te­ri­to­ri­jas, ne sve­ši svied­ri, ne dzī­vī­bas. Mums ir va­ja­dzīgs ti­kai tas, kas pie­nā­kas mums – mū­su ze­me, mū­su tau­ta un mū­su kul­tū­ra.

Mū­su mēr­ķi sa­skan ar Die­va pro­jek­tu un Die­va mēr­ķiem. Tā­pēc Dievs ir ar mums. Dievs ir ar mums!

K. Krū­miņš
Avots: http://latvietis.lv/index.cgi?action=7&id=1871

Atslegas vārdi: Labi darbi1

Komentēt var tikai autorizēti lietotāji

Komentāri (4)

Kaspars B. 23. apr 2012. 16:24

Un uz kā Tu, Saulīt dzīvo? Uz sviestmaizēs? Pastāsti ar ko atšķiras cilvēks no darba lopiņa. Teiksim - zirga. Zirgs sapņo lai tam dod vairāk ēst, liek mazāk strādāt, vai vislabāk nemaz. lai to tur siltā stallī (ērts mājoklis). Jā, vēl lai ķēvīte būtu paķērienam. Vai arī cilvēkam pietiek ar to pašu?

Dzēsts profils 23. apr 2012. 14:19

Mja...,te palikushie drìz uz patriotismu vien dzìvos.:-)

max m. 23. apr 2012. 14:15

..tikai kàdi 2 miljoni..,tàda vidéja pilséta vien ir,briinums ka vispàr vél valsts,saucàs..

Dzēsts profils 23. apr 2012. 14:06

...dievs ar Tevi.... vai man zēl...

Autorizācija

Ienākt