12 January

Kisa K. January 12 20:06
5 6
Kisa K. January 12 10:01

asked question

Kas tas ir ?
5 14
Kisa K. January 6 21:24
6 11
Kisa K. January 3 19:31
4 12
Kisa K. January 2 18:20

asked question

Kā Tu pàrtrauc ?
4 11
Kisa K. December 25 2017 16:11

asked question

Ká Tu jùties?
7 11
Kisa K. December 23 2017 22:41
6 7
Kisa K. December 23 2017 22:20
7 7
Kisa K. December 22 2017 11:23
7 13
Kisa K. December 20 2017 23:34
6 10
Kisa K. December 20 2017 22:38
7 9
Kisa K. December 20 2017 17:28

asked question

Vai dzirdi...
7 13
Kisa K. December 18 2017 20:54
6 19
Kisa K. December 18 2017 17:35
6 14
Kisa K. December 17 2017 15:56
5 14
Kisa K. December 16 2017 12:18

asked question

Ko Tu te saskati ?
8 14
Kisa K. December 16 2017 00:36

asked question

No ká Tu nekad ....
7 13
Kisa K. December 16 2017 00:24
7 12
Kisa K. December 15 2017 20:07
5 11
Kisa K. November 26 2017 18:16
7 14
Kisa K. November 25 2017 13:07
6 12
Kisa K. November 24 2017 21:18
6 9
Kisa K. November 24 2017 21:02
4 6
Kisa K. November 22 2017 22:16
7 15
Kisa K. November 20 2017 20:41

asked question

Par ko mani mīlét?
7 10
Kisa K. November 20 2017 12:46

asked question

Kas Tev rada smaidu ?
8 14
Kisa K. November 18 2017 20:37
4 8
Kisa K. November 18 2017 11:43
7 11
Kisa K. November 16 2017 11:36

asked question

Kà Tev patīk?
5 9
Kisa K. November 15 2017 22:19
4 11
Kisa K. November 14 2017 21:58
5 7
Kisa K. November 14 2017 10:21

asked question

Kas tas ir ?
3 6
Kisa K. November 14 2017 08:18
5 10
Kisa K. November 13 2017 16:35
6 12
Kisa K. November 13 2017 00:00
4 9
Kisa K. November 11 2017 22:12
4 11
Kisa K. November 11 2017 17:31
4 8
Kisa K. November 10 2017 18:12
2 8
Kisa K. November 10 2017 17:45

asked question

Kà jums te klàjas ?
1 6
Sign In

Login