Shorît biju fochét !

7. sep 2019. 23:33

Shodien bija viens skaists, saulains sestdienas rîts.Saule àrà jauki spîdéja un es padomàju,ka bûtu gréks ilgàk gulét.Tà nu es izlému doties uz netàlo parku.Apskatîties kà aug jaukàs pukîtes. Parks,kàdi 9 hektàri bûs, vispàr ir loti skaists. Viena dala atstàta kà pirmatnéja daba,ir dîkis,tur bez kombinzona labàk nelîst.Otrajà sastàdîti kaktusi,mazliet palmas,visàdi koki un pukes.Bet lauj tiem augt it kà savà valà.Ir arî aplveida labirints no krûmiem,kurà viegli ieiet,bet àrà tikt - ui aizmirsàs !    Nu un tie  lielie kaktusi ir tà labirinta viducî. Ir arî kluss téjas restûzîts,nomaskéjies aiz bambusiem.Vieta jauka,lauzhu nav daudz.
Ha, izràdîjàs ka nésmu pirmais ! Bizo,cilvéki jau pusdevinos, sestdienà bizo ! Met lîklochus pa parku. Redzéju pàris sunu un vienu melnu kaki.Kakis knapi izlîda pa viena zoga spraugu.Tur tas zhogs,aploks domàts retàkiem augiem,kakis tàtad bija zinàtàjs.Laikam bija tur kàdu retàku zàlîti saodis   Bet nenobijàs no manis.Atskatîjàs tikai uz manu kis kis un projàm aizgàja céli.

Bildes nelàdé,formàts,kràsu infa par lielu,jàpartaisa uz jpg. ak dievs.. Nu nekàdi, jàtic jums bûs vien man uz vàrda. Ieshu tagad skatîties kinci,attà  


sanémos, ieliku vienu kocinu un mezonîgàs vistas uzbrukumu.Citàdi nav smuki bez fochkàm,ar tàdu bloga virsrakstu  


gandrîz kà laukos plavà,pilsétà

Atslegas vārdi: Parks 07.09.190

Komentēt var tikai autorizēti lietotāji

Komentāri (33)

max m. 10. sep 2019. 12:33

Jà Guna,sestdienas rîtà fochéts,apméram 3 stundàs.  

Guna a. 9. sep 2019. 18:05

Superīgi bilžuki , Max !
tas viss - vienā rītā safočēts ...?   
mandomāt ..., bilžukus derētu pilsētas mērijā atrādīt - lai nosponsorē krāšņa albūma , ceļveža pa pilsētas parkiem - izdošanu !   

max m. 9. sep 2019. 16:55


Skaisti,kad tévi sestdienas rîtos staigà ar mazajiem .

Mazais sparîgi nes téva kiveri .   

Kam nav bérnu,tie bizo lai bûtu formà  

es vinu nosaucu par ciltstévu, Làchplésis . Tas arî shoreiz bûs viss. Paldies !

max m. 9. sep 2019. 15:56


shitàm pîlém ir uzbûvétas màjinas,prom vinas nelido

vispàr jau piebarot te nedrîkst,bet ..shim kungam bija sakaltusi baltmaize màjàs

Smuks gailis,bet uzmana ! Tuvàk es vinam klàt neeju,jo tad vinsh riksho pretim


augu dàrzà/jardin de plantes/ patstàvîgi notiek statuju izstàdes. Shis autors ja nemaldos no Californijas

max m. 9. sep 2019. 15:21

Atkal piekrîtu,Guna !

Guna a. 9. sep 2019. 15:03

Sīkums pie sīkuma , kad sadodas rokās ->>>> lielus mērķus spēj piepildīt !   

max m. 9. sep 2019. 14:56

Tieshi piekrîtu Guna,no sîkumiem saliekas lielais. No sîkumiem arî siltums ienàk sirdî !  

Guna a. 9. sep 2019. 14:52

Skaisti , Max...,   no sīkumiem - galvenais saliekas !

max m. 9. sep 2019. 14:48


Tàtad tàlàk pàrejot uz otru dàrzu. Tiltins izrotàts ar ziediem,sîkums bet patîkams.Tie sîkumi tomér ir svarîgi,galvenajàs lînijàs.Te arî nav kàrtîba ideàla,bet.. Ceru jûs tagad saprarîsiet,kàpéc es biju sashauts,ejot pàr nolaisto Rîgas gaisa tiltu. Tilta margas bija sarûséjushas..

te es nofochéju asteru dobi

shitàm pukém nosaukumu nezinu

max m. 9. sep 2019. 14:14

Esmu gandarîts ja kàdam patika. Paldies par vizîti !  

Sandris X. 9. sep 2019. 11:30

Meistarklase !

Guna a. 9. sep 2019. 10:11

Nu re !   viss Tev sanāca , Max ! bilžuki ->>>> klausīgi blogā salikās !
Tos skatot un priecājoties , tikpat kā Tev blakus - pa Tavo skaisto pilsētu pastaigāts ...

Aļoša R. 8. sep 2019. 20:12

Max...skaistas bildes!    Košas krāsas...smalkie ziedi...īsta daile! Tev ir labs fotoaparāts! Kvalitatīvas bildes!

Frēzija v. 8. sep 2019. 19:31

Max, vistiņu vajadzēja pacienāt, tik vien, kā viņa no Tevis vēlējās  

Benita L. 8. sep 2019. 18:58

Ar patiku tvēru bildes un to aprakstu!Parki pilsētas"džungļos" ir liela vērtība.
Man puķu dobē uzziedēja Vēlziedes.

max m. 8. sep 2019. 18:09

Vînogas Tev smukas Aleksandr, tik vajag lapinas apraut,lai saule tiek klàt kekaram !

max m. 8. sep 2019. 18:05

Aleksandr,par avenîti cerésim,bet par vînogàm zinu. Guna lasa spainiem,bet par vînu klusé

max m. 8. sep 2019. 18:01

Un shitas jau ceturtais parks. Saucàs Grand Rond /lielais apalais/ izveidots starp 1752 un 1754 gadu. Centrà lielà strûklaka,pa malàm statujas un solini  


Biezi tiek izlikti màkslinieku darbi,neviens îpashi nezog

un tagad més dodamies pa gaisa tiltu uz Lielà apalà satelît parku.Ir divi satelît parki un abos var noklût pa gaisu.   Tas savukàrt ir specializéjies vairàk botànikà.

Aleksandrs V. 8. sep 2019. 17:53

max,uzdevi jaut. vai nogatavosies mana avenīte...
Domāju,kā tā vajadzētu būt...
Cerība mirst pēdējā...
Vīnogas nogatavojas mūsu parametros...
                            


                            


                            


                            


   Tātad,viss priekšā nesasniedzamais...

max m. 8. sep 2019. 17:47

Aleksandr,skaidra jau lieta,ka gaida zivi ! Tàpat vien kakis jau nesédés

Autorizācija

Ienākt