Viņa jautājumi un atbildes

  1. 1
max m. 19. mai. 17:02 Viņa atbildes

Tà ir bijusi zîmoglaka,violetà,Màkslinieks !  

  1. 2
max m. 19. mai. 17:00 Viņa atbildes

Zîmogus esot nospiedis ar etikî samércétu fotopapîru un tàlàk ar spalvu,màkslinieks !

  1. 1
max m. 19. mai. 16:57 Viņa atbildes

Knapi atpazinu bàbushku,novérojami kustîbu traucéjumi !

  1. 1
max m. 14. mai. 20:44 Viņa atbildes

Celofàna cîsini nekàdi nevarétu saukties galas cîsini- patents !  

uz jautājumu CIP Brīdina! no Vasilijs P.
  1. 1
max m. 13. mai. 16:34 Viņa atbildes

Protams ! Eiropà nav vairs vietas zdanokavieshiem !    

  1. 0
max m. 11. mai. 13:13 Viņa atbildes

Vispirms vajadzétu sakàrtot pashmàjas un vélàk, ja paliek spéks, tad iet labiekàrtot Eiropu !

  1. 0
max m. 9. mai. 20:08 Viņa atbildes

Kàpéc ne pashu D.Trampa kungu ? 1) Archijam lieliski noderétu ietekmîgs krust/tévs un 2) satuvotu bràlîgàs valodu zemes !  

  1. 1
max m. 9. mai. 20:04 Viņa atbildes

Ebrejam vienreiz piedàvà darbu ar làpstu,lai rokot .
Vins uzmanîgi aplûko instrumetu un tad jautà
- vai lûdzu jums nebûtu elektriskà làpsta ?

  1. 0
max m. 9. mai. 19:59 Viņa atbildes

Piekrîtu te vairàkumam !  

  1. 0
max m. 9. mai. 19:56 Viņa atbildes

Vietéjie kanàli informé,ka kàds var shodien li li lido(t) cosmosà /..  
ar paàtrinàjumu ..

Autorizācija

Ienākt