Viņa jautājumi un atbildes

Antonova kungs mîléja fochéties ar saviem izlaiduma kursa studentiem. Aerodromà ar An fonà. Kijevas avia institûtà.Pats redzéju fochku savàm acîm ! Pirmajà rindà pa vidu un pie sàniem pa smukai studentei. !  

  1. 0
max m. 17. sep. 14:28 Viņa atbildes

Jàpiesola okupét visu Golànas ieleju. Tas vinnés !  

  1. 2
max m. 17. sep. 14:25 Viņa atbildes

Jàpalien zem mehànika !    /shoferu humors/

  1. 2
max m. 16. sep. 14:41 Viņa atbildes

"Komunisms ieguvis zilos toņus..." Bet tachu pareizi ! Vai tad més esam aizmirsushi,cik vinsh dedzîgi skûpstîjàs ar E.Honekeru 1971g un ne tikai ! Sàkumà cieshs biedra apskàviens.Tad divas, slapjàs buchas, uz katra vaiga un noslégumà ilgais skûpsts uz lûpàm .  

  1. 3
max m. 14. sep. 15:52 Viņa atbildes

Atkarîbà kas pa kédém un kà ar kopskatu. Ar taisnstûra  kulonu un asins grupu,tàtad grib lîdzinàties amerikànu zoldàtam Vjetnamà,Rembo fans.Varbût kàds vîrishkîbas komplekss,padomàtu tad psihologs

  1. 4
max m. 14. sep. 15:45 Viņa atbildes

Hm es to saprotu kà sinonîmu vàrdam kuce. Varbût klûdos.
"tà nu gan ir viena liela kuce"
Bet ! Sterva simbolizé arî kà neatkarîgu sievieti ar visai pikantu raksturu.Kura dricelé vechus. Tà ka nu spriediet pashi.Slikts vàrds vai labs.Ja tà pasaka,tad jàsaka
- paldies par komplimentu !

uz jautājumu Sterva - glaims... no Benita L.
  1. 1
max m. 13. sep. 17:54 Viņa atbildes

.. Latvijà staigà vél nenotverts maniaks ..  Kura specialitàte ir ietît upuri Rimi tepikîshos ..nu.. tad jau kaut kas ir ! Vajag uzraudzît visus,kuri pérk Rimi tepikus. Un izskaitlot péc kameras ! Pilsoni esiet modri !   

  1. 1
max m. 13. sep. 17:49 Viņa atbildes

Tas Dombrovska kungs ir loti dzelzains ! Itàlijas Premjers ieradàs vizîté Briselé un lûdza Prezidentei sapratni,ekonomikas jomà. Tad tas Dombrovska kungs preses konferencé izteica stipru né,Itàlijai! Vai vinsh arî Latvijà bija tikpat gudrs un nelokàms  

  1. 1
max m. 13. sep. 17:44 Viņa atbildes

Pareizi ! Igauni jau vienreiz piedzîvoja uzbrukumu savai armijas datu bàzei. Tagad pàrgàjushi uz rotàcijas principu un tas stràdà,pat eiropas nato spéki aizdomàjàs  

  1. 2
max m. 13. sep. 17:41 Viņa atbildes

A ko es saku ?! Trampa kungam ir vismaz kaut kas biksés. Atshkirîbà no vietéjiem politikiem,bla bla prostitûtém .

Autorizācija

Ienākt