Viņa jautājumi un atbildes

  1. 0
Juris K. 27. jūl 2014. 21:01 Viņa atbildes

cilvéks visu laiku mainás , tikai analizéjot ,ká un ,ko gribétu, reti saskan ar kapéc vajag.

uz jautājumu Vai cilvēks var mainīties, vai tikai uz laiku? no Dzēsts profils
  1. 0
Juris K. 5. jūn 2014. 12:24 Viņa atbildes

Ja zini ,ko nozjélot shajá bús labák nákamajá ,bet véléties tev neviens nedos ,jo mazums ká, daudzi nozjélo arí savu acu máníshanai.

  1. 0
Juris K. 4. jūn 2014. 17:43 Viņa atbildes

Katram ir spéja saskatít sevi ká múzjíbas sastávdalju . Ja jautá par cenu ,tad tá ir katra personígá evolúcija ,jeb pilnveidoshanás. Neatkasrígi no cenas patík vai nepatík ,més ejam cauri grútíbám kuru laiká izvélamies evolúcijas virzienu. Ir divi -Parazaítiskais ,dzíve uz cita rékjina ,kas beidzas ar planétas pashiznícíbu , bet tá nebeidzas ar personíbas bútíbas iznícíbu ,tá páriet citá dimensijá kur evolúcija notiek uz pamatlikumu,ka ljaunums ir tas stiprákais..otrs Dievishkjais dzíve iepazístot ,analizéjot visus dzívíbas procesus un likumus ,dzívojot péc patiesíbas un taisníbas , tá nebeidzas nekad ,ja fiziská forma izzudís tá savu iespéju Dievishkjá attístíbai atradís citu planétu, lídz konkrétá bútíba bús spéjíga radít. Par cenu paliek tikkai viens jautájums . Vai konkrétajá realitáté katrs  saprot savu jégu izvéloties labo vai ljauno.

  1. 1
Juris K. 4. jūn 2014. 17:15 Viņa atbildes

Dežavu nav domáts , tas vienkárshi pastáv . Parasti cilvéki domá ,ka dažádas neizskaidrojamas lietas pastáv ,lai ,ko njemtu vérá vai mácítos, man liekas ,ka Dežavu notiek saskanot noteiktiem apstákljiem un sajútám ,ja tám nák klát vél kádas citas manjas  zináshanas,atminjas ,vai pat reálas bildes,un vieta ,vai priekshmets ,vai  cits cilvéks tad tam visam rezonéjot,jeb satiekoties reizé kopá. atkaríbá no kvalitátes, cilvéks var saredzét savu bútíbu kopumá , Tas ir redzét tálo pagátni un tálo nákotni ar tagadni kopá .  Tas parasti notiek kad cilvéka bútíba zaudéjusi daudz energijas un lai izdzívotu rada apstákljus sevis restartéshanai.Tas nav domáts ,tá vienkárshi notiek ,jo izdzívot dzívi sheit un tagad ir ljoti svarígi pasham prieksh sevis. Realitáte ir táda atbildes ir teví pashá, daudz ,ko jau esi izméginájis ,bet jautájumu bús ar vien vairák.

uz jautājumu Kā Tev liekas, kam ir domāts dežavu? no Dzēsts profils
  1. 0
Juris K. 1. jūl 2013. 01:55 Viņa atbildes

gudriem ,skaistiem un bagátiem jánopúlas divtik... neba árishkíba galvenais!

uz jautājumu Jautājums ir cits, bet kādam tad? no Dzēsts profils
  1. 2
Juris K. 29. jūn 2013. 02:32 Viņa atbildes

Diemzjél vairs dzert nemákam un ar to ejam postá LATVIJA nabaga palikusi ne jau tápéc ,ka tai neká nav ,vai més bútu sliktáki par citiem ,bet tápéc ,ka ljaujam sevi nodzirdinát un vairs nedomájam kas ir labák ,ká bútu labák un kápéc vajag ,lai bútu labi un ziniet Eiropai labák ,ka més daudz dzeram ,jo tad més nedomásim un vinji varés tálák iepludinát preces ,léti párpirkt zemi u t t vél ielikt savus  cilvékus visás iespéjamás struktúrás ,tad atkal sarídít krievus un latvieshus,kamér  plésísimies atjégsimies ne Latvijas ne aríTavas Moldovas.

uz jautājumu kurs kuru? no Martins Z.
  1. 0
Juris K. 29. jūn 2013. 02:16 Viņa atbildes

Par to cik tas ir slikti un kápéc neviens neteiks un daudz nerunás ,jo nezin,bet jau no sen seniem laikiem ir zináms ,ka neskatoties uz to vai lieto prezervatívu vai né vírietis un sieviete apmainás ar savu personisko genétisko informáciju un tas nozímé ,ka  ja cért mauku ,vai ja dod sevi kretínam tad tavas shúnas apmainás ar informáciju  tádá límení ka várgákás pienem tá otra cilvéka slimíbas sákumá tikai  informácijas límení,bet péc tam jau fiziski ,atkaríga no partnera genétikas .daudzi brínás ,kápéc bérni dzimst ar tádám slimíbu buketém ... vienkárshi parák daudz partneri un  párák nenopietni  domájam par par ,ko ljoti svarígu.

uz jautājumu par dzīvi. no Oskars P.
  1. 1
Juris K. 28. jūn 2013. 18:16 Viņa atbildes

PASAULI gan né,bet sho sociáli parazítisko sistému ,kad oficiáli un likumígi izveidotas struktúras ,ká bankas atkláti un nekaunígi apzog savus pilsonjus ,gan gribétu izmainít.

  1. 1
Juris K. 28. jūn 2013. 18:08 Viņa atbildes

ak TU Labais Velns ,TAD tá tu uzzini daudzus noslépumus ...beidzot savu búdu parádíji!

  1. 0
Juris K. 28. jūn 2013. 01:42 Viņa atbildes

Parasti jau  jau ieprieksh katrs ir spéjígs saprast ,ká ir ar kopdzívi.... neviens nedomás  un neveidos tavas attiecíbas un neviens cits nejutís  tavá vietá  ká  vien pats .Atkaríbá no tavas genétikas ir noméríjies tavs izpratnes límenis, atkláj to káds tas ir un ,tad soli pa solítim sác augt ..iepazísti sevi,júti tuváko ,analízé sjútas , tad  búsi daudzus soljus priekshá visiem várdiem gan tukshiem ,gan tiem ,kas ir ar saturu.

uz jautājumu es tevi milu [ tikai tukshi vardi] no Dzēsts profils
Autorizācija

Ienākt